Како да се користи функцијата FLOOR во Excel (11 примери)

 • Споделете Го Ова
Hugh West

Функцијата FLOOR во Excel ги заокружува и цел број и декаден број до најблискиот одреден број на значење. Во оваа статија ќе се запознаете со воведувањето и употребата на функцијата FLOOR во Excel.

Преземете работна книга

Употреба на FLOOR Function.xlsm

FLOOR функција: синтакса & засилувач; Аргументи

⦿ Цел на функцијата

Функцијата FLOOR заокружува број до најблискиот множител на значење.

⦿ Синтакса

FLOOR(number, significance)

⦿ Аргументи

Аргумент Задолжителен / Изборен Објаснување
број Задолжително Бројот што треба да се заокружи.
значење Задолжително Мнократното на кое треба да се заокружи бројот.

⦿ Повратна вредност

Функцијата FLOOR враќа заоблен број.

⦿ Верзија

Функцијата FLOOR е воведена во Excel 2003 верзијата и е достапна за сите верзии потоа.

11 Примери за користење на функцијата FLOOR во Excel

Овде, ги користевме следните две табели за демонстрација на апликациите на функцијата FLOOR во Excel.

За креирање на статијата, користевме Microsoft Excel 365 верзија, можете користете кои било други верзии според вашитепогодност.

1. Користење на функцијата FLOOR за позитивен број и позитивен цел број значење

За заокружување на цените на Цена колона можете да ја користите функцијата FLOOR а за да ги имаме заокружените броеви ја додадовме колоната Заокружена цена .

➤Изберете ја излезната ќелија D5

=FLOOR(C5,100)

Тука, C5 е цената што ја сакате да заокружите и 100 е значајното . FLOOR ќе ја заокружи вредноста во C5 до најблискиот множител од 100 .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачка за пополнување Алатка

Резултат :

На овој начин, ќе можете да ги заокружите цените до најблискиот множител од 100 .

Слично, можете да добие резултат со вметнување директен влез наместо референца како подолу.

=FLOOR(2341.76,100)

Прочитај повеќе: 51 најчесто користени математички и триг функции во Excel

2. За позитивен број и негативен цел број значење

Овде, ќе користиме позитивни ценовни вредности и негативно целобројно значење за заокружување намалете ги цените.

➤Изберете ја излезната ќелија D5

=FLOOR(C5,-1000)

Тука, C5 е цената што сакаме да ја заокружиме и – 1000 е значајноста .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу рачката Пополнете Алатка

Резултат :

Поради користење на негативните значајни вредности за позитивни цени, добиваме # NUM! Грешка овде.

Прочитај повеќе: 44 математички функции во Excel (преземи бесплатен PDF)

3. Користење на функцијата FLOOR за негативен број и позитивен цел број

Можете да ги заокружите негативните температури со користење на вредностите на позитивното значење во функцијата FLOOR .

➤Изберете ја излезната ќелија D5

=FLOOR(C5,5)

Тука, C5 е температурата што сакаме да ја заокружиме и 5 е значајно . FLOOR ќе ја заокружи вредноста во C5 до најблискиот множител од 5 .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја Рачка за пополнување Алатка

Резултат :

Потоа, ќе можете да ги заокружите температурите до најблискиот множител од 5 . Овде, можеме да видиме дека поради користењето на позитивните значајни вредности со негативни температури, бројките се заокружуваат од нула или се заокружуваат на пониска вредност.

Прочитај повеќе: Како да се користи функцијата ROUNDDOWN во Excel (5 методи)

4. ФЛООР функција за негативен број и негативен цел број значење

Ќе ги заокружиме негативните температури со користење на вредностите на негативното значење во функцијата FLOOR .

➤Изберете го излезотќелија D5

=FLOOR(C5,-5)

Тука, C5 е негативната температура што сакаме да ја заокружиме и - 5 е значајноста . FLOOR ќе ја заокружи вредноста во C5 до најблискиот множител од 5 .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачка за пополнување Алатка

Резултат :

Потоа, ќе можете да ги заокружите температурите до најблискиот множител од 5 . Овде, можеме да видиме дека поради користење на негативни значајни вредности со негативни температури, бројките се заокружуваат на нула или се заокружуваат на повисока вредност.

Прочитај повеќе: Како да се користи функцијата ROUND во Excel (со 9 примери)

5. За значењето на дропките

Можете да ги користите вредностите на значајноста на дропот за заокружување на цените.

➤Изберете ја излезната ќелија D5

=FLOOR(C5,0.5)

Тука, C5 е цената што сакаме да ја заокружиме и 0,5 е значајноста . FLOOR ќе ја заокружи вредноста во C5 до најблискиот множител од 0,5 .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачка за пополнување Алатка

Резултат :

Потоа, ќе можете да ги заокружите цените до најблискиот множител од 0,5 . Овде, можеме да видиме дека поради користењето на вредностите на фракционото значење со цените, броевите не се заокружуваат правилно бидејќи остануваат како децималниброеви.

Прочитај повеќе: Како да се користи функцијата ROUNDUP во Excel (6 примери)

Слични читања

 • Како да се користи функцијата MMULT во Excel (6 примери)
 • функција VBA EXP во Excel (5 примери )
 • Како да се користи функцијата TRUNC во Excel (4 примери)
 • Користете ја функцијата TAN во Excel (6 примери)
 • Како да се користи функцијата Excel PI (7 примери)

6. За нулта важност

Тука, ќе користиме значење во FLOOR функција како нула за заокружување на цените.

➤Изберете ја излезната ќелија D5

=FLOOR(C5,0)

Овде, C5 е цената што сакаме да ја заокружиме и 0 е значајното .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачката за пополнување Алатка

Резултат :

Поради користењето на вредностите на нулта значајност, добиваме #DIV/0! Грешка овде како колку пати ќе помножите нула таа секогаш останува нула.

7. За истиот број и значење

Тука, ќе користиме истите цени и исти значајни вредности за заокружување на цените.

➤Изберете ја излезната ќелија E5

=FLOOR(C5,D5)

Тука, C5 е цената што сакаме да ја заокружиме и D5 е значајноста .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачката за пополнување Алатка

Резултат :

Можеме да видиме дека поради користењето на истите цени и значајни вредности цените не се заокружени, тие остануваат исти како порано.

8. За ненумеричко значење

Ние ги имаме ненумеричките вредности во Значење колона која ќе ја користиме како вредности на значење во функцијата FLOOR .

➤Изберете ја излезната ќелија E5

=FLOOR(C5,D5)

Тука, C5 е цената што сакаме да ја заокружиме и D5 е значење кој е во текстуален формат.

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја Рачката за пополнување Алатка

Резултат :

Поради користењето на ненумеричките значајни вредности, добиваме # ВРЕДНОСТ! Грешка овде.

9. Користење на функцијата FLOOR во формула

Ќе ја пресметаме цената на попуст со множење на цените со попусти и потоа ќе ги заокружи со користење на функцијата FLOOR овде.

➤Изберете ја излезната ќелија E5

=FLOOR(C5*D5,5)

Тука, C5 е цената и D5 е попустот.

 • (C5*D5)→ Ќе ја помножи цената со попустот.

  Излез→117.09

 • FLOOR((C5*D5),5) станува

  FLOOR(117.09,5)→ FLOOR ќе ја заокружи вредноста 117,09 до најблискиот множител на 5 .

  Излез→115

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачка за пополнување Алатка

Резултат :

На овој начин, ќе добиете заокружени цени на попуст.

10. Користење на функцијата FLOOR за време

Овде, ќе ги заокружиме времињата или ќе испуштиме минутите од времињата на нарачката и добивајте го само часот на времето на нарачката.

➤Изберете ја излезната ќелија D5

=FLOOR(C5, “1:00”)

Тука, C5 е времето на нарачка што сакаме да го заокружиме и „1:00“ е значајното . FLOOR ќе ја заокружи вредноста во C5 до најблискиот множител од 1:00 .

➤Притиснете ENTER

➤Повлечете ја надолу Рачката за пополнување Алатката

Резултат :

На овој начин, ќе можете да ги заокружите времињата на нарачката до најблискиот множител од 1:00 или еден час.

11. Користење на функцијата FLOOR во VBA код

Можете да ја користите функцијата FLOOR во VBA шифрата, исто така.

➤Одете во Програмер Таб>> Visual Basic Опција

Потоа, Visual Basic Editor ќе се отвори.

➤Одете во Вметни Tab>> Модул Опција

После тоа, ќе се креира Модул .

➤Напишете го следниот код

4460

FLOOR ќе ги заокружи вредностите на ќелиите C5 до C11 од Колоната C донајблискиот множител на 1000 . и ќе ги добиеме излезите во соодветните ќелии од Колона D .

➤Притиснете F5

Резултат :

На овој начин, ќе можете да ги заокружите цените на најблискиот множител од 1000 .

Работи што треба да се забележат

работи само со нумеричките вредности

🔺 За користење на нула како значење, оваа функција ќе даде грешка

🔺 Ако функцијата FLOOR ги има исти вредности за двете аргументи тогаш нема да дојде до заокружување

Дел за вежбање

За вежбање сами дадовме дел Пракса како подолу во листот со име Практик . Ве молиме направете го тоа сами.

Заклучок

Во оваа статија се обидовме да го покриеме воведот и употребата на функцијата FLOOR во Excel. Се надевам дека ќе ви биде корисно. Ако имате какви било предлози или прашања, слободно споделете ги во делот за коментари.

Хју Вест е високо искусен тренер и аналитичар на Excel со повеќе од 10 години искуство во индустријата. Има диплома за сметководство и финансии и магистер по бизнис администрација. Хју има страст за предавање и има развиено уникатен пристап на наставата кој е лесен за следење и разбирање. Неговото стручно познавање на Excel им помогна на илјадници студенти и професионалци ширум светот да ги подобрат своите вештини и да се истакнат во нивните кариери. Преку својот блог, Хју го споделува своето знаење со светот, нудејќи бесплатни упатства за Excel и онлајн обука за да им помогне на поединците и бизнисите да го достигнат својот целосен потенцијал.